top of page

Elevhälsovård

Elevhälsoteamet på Maria Elementarskola värnar om elevers utveckling. Vid behov vidtas medicinska, psykosociala och socialpedagogiska insatser. Skolhälsan i Sollentuna ansvarar för den medicinska delen. Hos skolsköterskan får eleverna individuella besök för tillväxtkontroller, vaccinationer och hälsosamtal. Här ingår även undersökning av syn, hörsel, vikt och ryggrad. Eleverna har också tillgång till speciallärare, socialpedagog och kurator.

Eleverna vaccineras under skolgången enligt Folkhälsomyndighetens barnvaccinationsprogram.Alla eleverna erbjuds:

DOS 2 - mässling, påssjuka och röda hund

DOS 5 - difteri, stelkramp och kikhosta

Alla elever erbjuds också vaccination mot HPV (humant papillomvirus), dos 1 och 2.

bottom of page