top of page

Skolans historia

I boken Tre kvinnor och en skola har Märta Franson, Maria Elementarskolas mångåriga rektor, beskrivit skolans historia. Maria Elementarskola grundades år 1885 av magister Jean Bernhard Ångman. Skolan var först en treårig förberedande skola, men i takt med förändringarna inom den obligatoriska skolan utökades skolan till fyraårig och sedan sexårig. Skolan förberedde eleverna till realskolan. Länge var det en skola för enbart pojkar, men under 1900-talets början lät den dåvarande rektor Anna Johansson ett par flickor delta i undervisningen i smyg. Från 1930-talets början blev skolan en samskola, med både flickor och pojkar i alla klasser.

Skolans syfte var från den grundades att förbereda eleverna för fortsatta studier och ge dem en ur kunskapssynpunkt god grund att bygga vidare på. I skolans syfte ingick också att med den kristna etiken som grund, slå vakt om begrepp som ansvar, hänsyn, estetik, lojalitet och respekt för andra människor, oberoende av ras, nationalitet, religion och social ställning.

I skolans ideal har det alltid funnits en strävan att undvika generaliserande bestämmelser och en likriktning. För att kunna arbeta på det sättet krävdes handlingsfrihet, och att göra skolan oberoende av stat och kommun. Den nioåriga grundskolan infördes i Stockholm år 1960, och det innebar en stor förändring för skolan, med en tydligare styrning av skolsystemet. Under detta årtionde lades nästan alla privatskolor ner, endast ett par av det tjugotal privatskolor som fanns i Stockholm överlevde. Bland dessa var Maria Elementarskola vars undervisning var utomordentligt bra.

Maria Elementarskola var därför oberoende av medel från stat och kommun fram till år 1992, när kommunal skolpeng infördes. Tidigare levde skolan på elevavgifter och donationer. Avgifterna var dock aldrig högre än vad vårdnadshavarna betalade för en daghemsplats. Sedan 1992 är skolan en fristående skola som finansieras av skolpengen. Skolan har därför inga elevavgifter, men har samtidigt också förlorat en del av sin handlingsfrihet. När mängdläran introducerades i 1994 års läroplan stod dock skolan emot. Mängdlära lärdes enbart ut på ”roliga timmen”.

Ett viktigt ideal för Maria Elementarskola var att lektionerna var lärarledda och att de inriktades på att ge eleverna goda ämneskunskaper. Det är ett ideal som skolans ledning och lärare fått arbeta hårt för att behålla under decennier då grupparbeten och projekt var mode.

Många elever från Stockholm och dess grannkommuner har under årens lopp gått i Maria Elementarskola. En del har sökt sig till skolan då de inte funnit sig till rätta i den kommunala skolan. Andra har lockats av skolans kunskapsprofil och dess traditioner. Du kan läsa mer om Maria Elementarskolas historia i Märta Fransons böcker.

Märta Fransons bok Tre kvinnor och en skola

Tre kvinnor och en skola

Märta Franson, legendarisk rektor på Maria Elementarskola på Södermalm, berättar om de tre kvinnor som styrt skolan i närmare hundra år. Vi får möta den stränga och rättvisa Tant Anna som övertog ledningen av skolan 1904. Hennes efterträdare från 1932, Karin Engdahl, beskrivs som en hårt arbetande rektor, bestämd men generös i sitt ledarskap. Märta Franson bjuder också läsaren på många historier från sina egna fyrtioår som rektor för skolan, från 1964 till 1995. Hon ger ett recept till en framgångsrik grundskola och presenterar uppdraget för Stiftelsen Maria Elementarskola. För alla som är intresserade av 1900-talets skolhistoria är detta en värdefull källa om hur en liten privatskola strävat efter att både vara föregångare och att stå emot modetrender inom pedagogiken.

"Smöris" och jag

Maria Elementarskolas legendariska rektor Märta Franson bjuder på återblickar från ett 60-årigt, helhjärtat engagemang i skolans tjänst. Hon berättar om svåra tider då Maria Elementarskolas existents som fristående skola hotades av byråkrati, ekonomi och ideologi, men återger också många roliga och uppmuntrande händelser från skolpolitikens hetluft. Episoderna skildras med den humor och värme som är karaktäristisk för Märta Franson och hennes många insiktsfulla resonemang gör boken omistlig för alla som är intresserade av skolfrågor.

Bok i pdf
Märta fransons bok Smäris och jag
bottom of page